Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

BANDO ALCALDÍA LIMITANDO A CARGA E DESCARGA.

O artigo 42 da Ordenanza núm. 22 xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria (publicada no BOP núm. 239, do 19/12/2011) establece que a Alcaldía poderá ditar disposicións que regule o horario permitido para realizar as operacións de carga e descarga.
Tendo en conta o anterior, dispoño:

Primeiro.—No relativo ao estacionamento de vehículos no casco urbano de Ponteceso,
atenderáse en tódalas rúas do mesmo ao establecido na sinalización vertical que en cada momento se dispoña.

Segundo.—As operacións de carga e descarga de mercadorías levaránse a cabo de conformidade co disposto nos artigos 38 a 49 da Ordenanza número 22, xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, nos espazos debidamente sinalizados ao efecto, coas marcas viais e sinais regulamentariamente establecidas

Terceiro: De conformidade co artigo 42.2 e 1) da Ordenanza núm. 22 xeral municipal sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria (publicada no BOP núm. 239, do 19/12/2011) no que se establece que a Alcaldía poderá ditar disposicións que regule o horario permitido para realizar as operacións de carga e descarga, esta Alcaldía considera necesario limitar o horario de carga e descarga de mercadorías nas horas nocturnas , dado que afecta ao descanso da poboación polo que:
QUEDA PROHIBIDA AS OPERACIÓNS DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS ENTRE AS 23.00 DA NOITE E 7:00 DA MAÑÁ

Cuarto.- É obrigarorio deixar limpa a vía pública e limpar inmediateamente despois da carga e descarga os pozos e os sumidoiros que estean afectado. No caso de non o facer, o Concello adoptará as medidas legalmente previstas na Ordenanza xeral de limpeza e medio natural e demais bens de dominio publico.

Quinto.- O presente Bando entrerá en vigor ás 8:00 horas do día seguinte a súa firma, debendo
procederse á publicación do seu texto íntegro nos medios de comunicación social e no Taboleiro de Anuncios do Concello, así coma dar traslado do contido do mesmo á Policía Local para o seu efectivo cumprimento, e á brigada de obras para operar o cambio da sinalización que proceda.

CORTE XERAL DE AUGA MUNICIPAL NA RÚA PONDAL EN CORME-PORTO

Por mor das obras que se están levando a cabo na Rúa do Sol vaise proceder ao corte na subministración de auga o Martes día 05-03-2024, durante a mañá, nas seguintes zonas:

Rúa Pondal na súa totalidade

Lamentamos as molestias ocasionadas

CAMPAÑA DOAZÓN DE SANGUE

O luns, 4 de marzo de 2024 estará a Unidade Móbil de Doazón de Sangue na Praza do Recheo en Ponteceso de 16:00 a 21:00h

CORTE NA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA MAÑA 28-02-2024 NA RÚA SOL E RÚA FONTIÑA EN CORME-PORTO

Por mor das obras que se están levando a cabo na Rúa do Sol vaise proceder ao corte na subministración de auga na zona de:

Maña día 28-02-2024, durante a mañá, haberá corte de auga nas seguintes zonas:• Toda a rúa do Sol
• Tramo afectado da rúa Fontiña
Lamentamos as molestias ocasionadas
Concello de Ponteceso