Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante


Estado dos procedementos:
Texto:


Procedementos Adxudicados definitivos

Data publicación web:  17-08-2012

Contrato de concesión administrativa para a explotación e o mantemento do punto limpo de Ponteceso. Expte 5/2012 Lugar de execución: punto limpo de Ponteceso Prazo do contrato: cinco (5) anos, con posibilidade de prórroga anual ata un máx de cinco anualidades.
Publicado en: DOGA o 00-00-0000
Importe: Canon fixo: 57164,34?/ano, IVE incluído. Ese canon poderá actualizarse mediante a aplicación do IPC
Data de inicio:dende a ultima publicación do anuncio no BOP ou no DOG
Data de fin: en 15 dias dende a ultima publicación do anuncio no BOP ou no DOG
Presentación:
Obtención de documentación e información:
Entidade: Concello de Ponteceso
Enderezo: rúa Concello núm. 18
Localidade e código postal: 15110 Ponteceso
Teléfono: 981 714 000
Fax: 981 715 028
Data límite de presentación de documentos e información: ata o día que se sinale como último para presentar as ofertas

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 13 de setembro de 2012, adoptou o seguinte acordo:
5.3. Corrección de erros na licitación do punto limpo de Ponteceso a apertura de novo prazo.
Na sesión de 13 de agosto de 2012 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación da explotación e mantenemento do Punto Limpo de Ponteceso
Aprobou igualmente os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas que rexerán a presente contratación mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios, autorizouse o gasto total por importe de 14.291,08? correspondente á anulidade do ano 2.012, para a contratación da explotación e mantenemento do Punto Limpo de Ponteceso e dispúxose a apertura do procedemento remitindo anuncio ao Boletin Oficial da Provincia e ao Diario Oficial de Galicia , outorgándolles aos licitadores un prazo de quince días dende o seguinte a publicación do anuncio. Igualmente publicouse no perfil do contratante.
O día 7 de setembro de 2012 co nº 2944 de rexistro de entrada Residuos Ambientales de Galicia S.L.U. presentou un escrito neste Concello comunicando os datos dun traballador que estaba adscrito á contrata.
Por outra banda, detectáronse polos servizos municipais a existencia dalgúns erros materiais na redacción dos pregos de cláusulas. Polo anterior, a Xunta de Goberno Local acorda correxir os erros atopados en base ao disposto no artigo 105 da LRXPAC e informar da existencia dun traballador adscrito á contrata.
Os pregos correxidos nos erros advertidos e coa documentación complementaria, aprobados nesta sesión de Xunta de goberno Local quedan incorporados ao expediente municipal nº 5/2012 da explotación e mantenemento do Punto Limpo de Ponteceso.
Esta información será publicada no perfil do contratante, onde se publicarán íntegramente os novos pregos de cláusulas, e o aviso de corrección de erros e de ampliación do prazo en 15 días será publicado, conforme esixe a normativa vixente no BOP e no DOG.

Adxudicado:
a Mesa de Contratación reunirase o mércores día 31 de outubro ás 10h00 da mañá, na Casa Consitorial, para a apertura do sobre A.
A Mesa de contratación reunirase o día Luns 12 de novembro ás 10h00 da mañá para a apertura do sobre B, en acto público.
A Mesa de Contrataciónm reunirase mañana, día 21 de novembro de 2012, ás 10h00 para lectura do informe dos criterios valorables mediante xuizo de valor e a apertura do sobreC- oferta económica.

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 3 de decembro de 2012, adoptou, o seguinte acordo:
?5.-Urbanismo, obras e servizos
5.1. Determinación da mellor oferta no procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicación do contrato de mantenemento e xestión do punto limpo de Ponteceso, e requerimento de documentación.
A Mesa de Contratación reuniuse o día 16 de novembro de 2012 e acordou:
Segundo establece o prego, a valoración será:
1.- calidade técnica do servizo: ata 10 puntos
2.- medios materiais e personais: ata 5 puntos
3.- experiencia: ata 5 puntos
4.- Melloras: ata 5 puntos

PUNTUACIÓN
1.- EXPERIENCIA
Coregal: 0 puntos- non acredita
Consorcios galegos: 0 puntos-non acredita
Residuos ambientales de Galicia: 5 puntos- ben acreditado
Aspaber: 2 puntos, acreditación mellorable
Gestán: 0 puntos- non acredita
2.- MELLORAS
Divídese a nota en mellora do horario (1), en publicidade e promoción (1) e no servizo aportando contenedores ( 3)
2.1.- Horario:
RAG -1 punto
Gestán e Aspaber: 0.75 puntos
Coregal e Consorcios Galegos: 0 puntos
2.2.- Publicidade:
Aspaber: 1 punto
RAG: 0.25 puntos
Coregal, Consorcios Galegos e Gestán: 0 puntos
2.3.- Contenedores:
Coregal: 3 puntos
Aspaber: 2 puntos
RAG: 1 punto
Gestán e Consorcios Galegos: 0 puntos
TOTAL SUMA DAS MELLORAS:
Coregal: 0+0+3: 3 puntos
Aspaber: 0.75+1+2: 3.75 puntos
RAG: 1+0.25+1: 2.25 puntos
Consorcios Galegos: 0+0+0: 0 puntos
Gestán: 0.75+0+0: 0.75 puntos
3.- MEDIOS MATERIAIS E PERSONAIS: (puntúase o mesmo en medios persoais ás 5 empresas, sendo determinante os medios materiais)
Coregal: 5 puntos
Gestán: 4 puntos
RAG: 3 puntos
Aspaber: 2 puntos
Servicio dos Consorcios Galegos: 1 punto
4.-CALIDADE TÉCNICA DO SERVIZO: ( puntúase as 5 empresas con 6 puntos)
Coregal: 6 puntos
Gestán: 6 puntos
RAG: 6 puntos
Aspaber: 6 puntos
Servicio dos Consorcios Galegos: 6 punto
SUMA TOTAL DO SOBRE B-XUIZO DE VALOR:
Coregal: 14 puntos
Gestán: 10.75 puntos
RAG: 16,25 puntos
Aspaber: 13.75 puntos
Servicio dos Consorcios Galegos: 7 punto

Por outra banda, en sesión celebrada o día 21 de novembro de 2012 a Mesa de contratación acordou:
Rematada a lectura, se abre o sobre C: oferta económica.
PREZO BASE DE LICITACIÓN: 57.164,34?/ ano (IVE engadido)
COREGAL: 42900?/ ano (IVE engadido)
ASPABER: 46874?/ano ( IVE engadido)
SERVICIO DOS CONCELLOS GALEGOS: 53811,14?/ano ( IVE engadido)
RESIDUOS AMBIENTALES DE GALICIA: 45731,47?/ano (IVE engadido)
GESTÁN: 43.176,75?/ ano (IVE engadido)
Rematado o acto público de apertura do sobre Ca Mesa acorda valorar as ofertas económicas do seguinte xeito:
Coregal: 57164,34 - 42900: 14264,34? de baixa.
Aspaber: 57164,34 ? 46874: 10290,34? de baixa.
Servicio dos Concellos Galegos: 57164,34 ? 56811,14: 353,2? de baixa
Residuos Ambientales de Galicia: 57164,34? - 45731,47: 11432,87? de baixa
Gestán: 57164,34 ? 43176,75: 13987,59? de baixa
Así, partindo de que a mellor oferta de baixa é 14264,34? de coregal, esa é a que obtén a mellor puntuación : 26, e as demais por regla de tres.
Así, Coregal: 26 puntos.
Gestán: 25,49 puntos
Residuos Ambientales de Galicia: 20,83 puntos
Aspaber: 18,75 puntos
Servizo dos Concellos Galegos: 0,64 puntos.
Así, sumadas todas as valoracións, a Mesa eleva a seguinte proposta de clasificación de ofertas:
Coregal: 14+26: 40 puntos
Gestán: 10,75+25,49: 36,24 puntos
Residuos Ambientales de Galicia: 16,25 + 20.83: 37,08 puntos
Aspaber: 13.750 + 18.75: 32.05 puntos
Servizo dos Concellos Galegos: 7 + 0.64: 7.64 puntos

Polo anterior, A Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade considerar que a empresa COREGAL é a que presenta unha mellor oferta, polo que será a esta empresa a que se lle requerirá para que aporte o resgardo da garantía definitiva (1772,73?) e a documentación que acredite estar ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social. A constitución da garantía definitiva e a presentación da documentación requerida, deberá acreditarse dentro dos 10 días hábiles seguintes á notificación desta proposta. O incumprimento deste requisito por causa imputable ó concesionario dará lugar a proponer á adxudicación á seguinte mellor oferta?.

O día 19 de decembro de 2012 a empresa que obtivera a mellor puntuación presentou a documentación que se lle requerira.
Con base no anterior, os membros da Xunta de Goberno Local o día 2 de xaneiro de 2013 acordaron adxudicarlle .- Adxudicar o contrato de mantenemento e xestión do punto limpo de Ponteceso, tramitado por procedemento aberto con multiplicidade de criterios, á empresa Coregal polo importe de COREGAL: 42900?/ ano (IVE engadido) e con arranxo á oferta presentada no sobre B da licitación , e en virtude do criterios de adxudicación polos que foi valorada relativo á calidade técnica do servizo, aos medios materiais e personais, á experiencia e as melloras.
2º.-: O contrato deberá formalizarse no prazo máximo de 10 días.
3º.-: Proceder, de conformidade co previsto no TRLCSP 3/2011 de Contratos do Sector Público, á notificación do presente acordo ao contratista adxudicatario, así como á publicación do anuncio desta adxudicación no perfil do contratante do órgano de contratación e igualmente cando supere o importe de 100.000,00 euros proceder a su publicación no Boletín Oficial de la Provincia


Este contrato asinarase o día venres 18 de xaneiro de 2 013 ás 10h00 na Casa Consistorial do Concello de Ponteceso
DOCUMENTACIÓN
[ anuncio_de_licitaciÓn_pdf.pdf ] publicado o 17-08-2012
[ prego_clausulas_gsp_pdf.pdf ] publicado o 17-08-2012
[ acordo_xgl_correccion_de_erros.doc ] publicado o 14-09-2012
[ prego_de_clausulas_corrixido_pola_xgl_13092012.doc ] publicado o 14-09-2012
[ anuncio_de_correccion_de_rros_e_ampliacion_de_prazo.doc ] publicado o 14-09-2012
[ prego_de_clausulas_en_pdf_correxido_en_xgl_13092012.pdf ] publicado o 14-09-2012
Concello de Ponteceso